Iran Nama این تارنما، وبلاگ سایت ایران نما میباشد. tag:http://inama.mihanblog.com 2018-06-17T10:29:29+01:00 mihanblog.com آزمو15 2018-06-14T11:51:57+01:00 2018-06-14T11:51:57+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/133 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (ی7)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (t) پستهای اصلیارسال خواهد شد (uiy) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (ی7)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (t) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (uiy) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو14 2018-06-14T11:51:02+01:00 2018-06-14T11:51:02+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/132 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (j)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (k) پستهای اصلیارسال خواهد شد (o) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (j)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (k) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (o) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو13 2018-06-14T11:50:11+01:00 2018-06-14T11:50:11+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/131 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یg)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (t) پستهای اصلیارسال خواهد شد (5) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یg)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (t) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (5) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو12 2018-06-14T11:47:54+01:00 2018-06-14T11:47:54+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/130 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (t)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (y) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ئu) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (t)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (y) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ئu) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما
]]>
آزمو11 2018-06-13T11:04:47+01:00 2018-06-13T11:04:47+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/129 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یkj)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (gt) پستهای اصلیارسال خواهد شد (w) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یkj)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (gt) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (w) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو10 2018-06-13T11:02:44+01:00 2018-06-13T11:02:44+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/128 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (y)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (re) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ty) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (y)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (re) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ty) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو10 2018-06-13T11:01:46+01:00 2018-06-13T11:01:46+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/127 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (d)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (f) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ئh) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (d)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (f) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ئh) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما
]]>
آزمو9 2018-06-13T11:00:39+01:00 2018-06-13T11:00:39+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/126 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (34e)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (y) پستهای اصلیارسال خواهد شد (rt) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (34e)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (y) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (rt) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو8 2018-06-13T10:59:35+01:00 2018-06-13T10:59:35+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/125 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (ی;.,k)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (iop) پستهای اصلیارسال خواهد شد (r) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (ی;.,k)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (iop) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (r) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو7 2018-06-13T10:58:31+01:00 2018-06-13T10:58:31+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/124 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (;lk)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (jh) پستهای اصلیارسال خواهد شد (gf) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما  این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (;lk)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (jh) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (gf) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما  ]]>
آزمو6 2018-06-12T12:57:35+01:00 2018-06-12T12:57:35+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/123 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (t)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (ed) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ئg) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (t)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (ed) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ئg) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما ]]>
آزمو5 2018-06-12T12:56:07+01:00 2018-06-12T12:56:07+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/122 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یlk)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (jk) پستهای اصلیارسال خواهد شد (yu) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یlk)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (jk) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (yu) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما ]]>
آزمو4 2018-06-12T12:42:58+01:00 2018-06-12T12:42:58+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/121 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (قب)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (ری) پستهای اصلیارسال خواهد شد (اغ) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (قب)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (ری) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (اغ) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما ]]>
آزمو3 2018-06-12T12:42:12+01:00 2018-06-12T12:42:12+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/120 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (قف)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (غی) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ت) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (قف)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (غی) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ت) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما ]]>
آزمو2 2018-06-12T12:41:15+01:00 2018-06-12T12:41:15+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/119 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (تن)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (مک) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ئگ) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (تن)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (مک) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ئگ) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما ]]>
آزمو1 2018-06-12T12:39:28+01:00 2018-06-12T12:39:28+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/118 پیروز جاودان این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یلا)بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (فقی) پستهای اصلیارسال خواهد شد (ئنم) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریموبلاگ ایران نما این وبلاگ در حالت آزمایشی است و پستهای آزمایشی ارسال میشود (یلا)
بزودی و پس از برطرف شدن تغییرات فنی در بخش سئو (فقی) پستهای اصلی
ارسال خواهد شد (ئنم) از این که تا آن زمان صبوری میکنید سپاسگزاریم
وبلاگ ایران نما ]]>
اکتشاف و کلید فهم 2018-05-29T13:03:14+01:00 2018-05-29T13:03:14+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/116 پیروز جاودان هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.گالیلههنر کلید فهم زندگی است.اسکاروایلدهنر، تلخیهای زندگی را افزون میسازد و با وجود این تلخیها، زندگی را شیرین میکند.شوپن هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
گالیله

هنر کلید فهم زندگی است.
اسکاروایلد

هنر، تلخیهای زندگی را افزون میسازد و با وجود این تلخیها، زندگی را شیرین میکند.
شوپن
]]>
هدف اثر هنری و تظاهر زندگی 2016-08-13T08:19:37+01:00 2016-08-13T08:19:37+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/115 پیروز جاودان هدف هر اثر هنری نشان دادن چند سوژه اصلی و هدایت کننده است.هر کجا از زندگی تظاهر کند هرچند تلخ باشد، حقیقت هنر در همانجاست.گمنامهنر کلید فهم زندگی است. اسکاروایلدهرکس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.گالیله هدف هر اثر هنری نشان دادن چند سوژه اصلی و هدایت کننده است.
هر کجا از زندگی تظاهر کند هرچند تلخ باشد، حقیقت هنر در همانجاست.
گمنام

هنر کلید فهم زندگی است.
اسکاروایلد

هرکس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
گالیله
]]>
تحریک هنرهای زیبا 2016-07-07T10:03:05+01:00 2016-07-07T10:03:05+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/114 پیروز جاودان وقتیکه احساسات ما بوسیله هنرهای زیبا تحریک میشود این تحریک، حس ما را در مقابل چیزهای لغو و منحوس زندگانی نیروی مقاومت میدهد.بل والری وقتیکه احساسات ما بوسیله هنرهای زیبا تحریک میشود این تحریک، حس ما را در مقابل چیزهای لغو و منحوس زندگانی نیروی مقاومت میدهد.
بل والری
]]>
ازدواج با هنر 2016-07-06T08:46:51+01:00 2016-07-06T08:46:51+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/113 پیروز جاودان وقتی از میکل آنژ پرسیدند چرا تا بحال ازدواج نکرده ای؟ بدون تأمل پاسخ داد: من با هنر خود ازدواج کرده ام و آثاری که از خود بجای میگذارم در حکم فرزندان من هستند... وقتی از میکل آنژ پرسیدند چرا تا بحال ازدواج نکرده ای؟ بدون تأمل پاسخ داد: من با هنر خود ازدواج کرده ام و آثاری که از خود بجای میگذارم در حکم فرزندان من هستند... ]]> سر و راز هنرمندان حقیقی 2016-07-05T07:31:08+01:00 2016-07-05T07:31:08+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/112 پیروز جاودان نمیدانم چه سر و رازی میان هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچکدام به دنیای روی خوش نشان نمیدهند.بتهوون نمیدانم چه سر و رازی میان هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچکدام به دنیای روی خوش نشان نمیدهند.
بتهوون
]]>
هنر تحمل بار مقدرات 2016-06-13T11:52:01+01:00 2016-06-13T11:52:01+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/111 پیروز جاودان من میتوانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار مقدرات، اعم از شادی و تعب، آنقدر مسلط شده ام که مصائب در نهاد من، وجد و نشاطی ایجاد میکند که قرین سعادت است.کلر من میتوانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار مقدرات، اعم از شادی و تعب، آنقدر مسلط شده ام که مصائب در نهاد من، وجد و نشاطی ایجاد میکند که قرین سعادت است.
کلر
]]>
مکنت و شادمانی 2016-05-31T07:59:19+01:00 2016-05-31T07:59:19+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/110 پیروز جاودان مکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده ایست که مهربانی در آنجا حکومت میکند.شکسپیر مکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده ایست که مهربانی در آنجا حکومت میکند.
شکسپیر
]]>
مرد آزاده 2016-05-09T13:34:21+01:00 2016-05-09T13:34:21+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/109 پیروز جاودان مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار میدهد و بوسیله مصاحبت با دوستان خود، فضایل اخلاق را در نقس خویش بکمال میرساند.کنفوسیوس مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار میدهد و بوسیله مصاحبت با دوستان خود، فضایل اخلاق را در نقس خویش بکمال میرساند.
کنفوسیوس
]]>
پرده نقاشان 2016-05-03T07:42:22+01:00 2016-05-03T07:42:22+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/108 پیروز جاودان مردم همیشه از نقاشان میخواهند که شیوه تازه ای در آثار خود بکار ببرند، با این وجود پرده های کهنه تقاشان قدیمی را به قیمت بیشتری خریداری میکنند.موریس اوسدیلو نقاش فرانسوی مردم همیشه از نقاشان میخواهند که شیوه تازه ای در آثار خود بکار ببرند، با این وجود پرده های کهنه تقاشان قدیمی را به قیمت بیشتری خریداری میکنند.
موریس اوسدیلو نقاش فرانسوی
]]>
دوری هنر از واقعیتهای زندگی 2016-05-02T07:59:11+01:00 2016-05-02T07:59:11+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/107 پیروز جاودان ما نسل بدبختی هستیم، به همین دلیل از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغهایی، هنر خود را از واقعیتهای زندگی دور نگه داریم.سخنی از ژرژساند ما نسل بدبختی هستیم، به همین دلیل از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغهایی، هنر خود را از واقعیتهای زندگی دور نگه داریم.
سخنی از ژرژساند
]]>
اندیشه هنرمند 2016-05-01T07:53:57+01:00 2016-05-01T07:53:57+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/106 پیروز جاودان مایه کار و سرمایه افتخار هنرمند، اندیشه اوست.دکتر پرویز خانلری مایه کار و سرمایه افتخار هنرمند، اندیشه اوست.
دکتر پرویز خانلری
]]>
بهترین هنریشه یا هنرمند 2016-04-30T07:46:09+01:00 2016-04-30T07:46:09+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/105 پیروز جاودان کسیکه هنگان ظاهر شدن در صحنه ما را وادار کند که فراموش کنیم او هنرپیشه است بهترین هنرمند است.شارل ویلدراک کسیکه هنگان ظاهر شدن در صحنه ما را وادار کند که فراموش کنیم او هنرپیشه است بهترین هنرمند است.
شارل ویلدراک
]]>
تمرکز قوای دماغی 2016-04-29T07:53:46+01:00 2016-04-29T07:53:46+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/104 پیروز جاودان کسی که تصمیم گرفته در نقاشی و یا هنر دیگری بر همگان برتری جوید باید تمام قوای دماغی یا ذهنی خود را از هنگام برخاستن تا هنگام بخواب رفتن روی همان یک موضوع متمرکز سازد.اینولوز کسی که تصمیم گرفته در نقاشی و یا هنر دیگری بر همگان برتری جوید باید تمام قوای دماغی یا ذهنی خود را از هنگام برخاستن تا هنگام بخواب رفتن روی همان یک موضوع متمرکز سازد.
اینولوز
]]>
دست و عقل و احساس 2016-04-28T07:46:51+01:00 2016-04-28T07:46:51+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/103 پیروز جاودان کسی که با دستش کار میکند کارگر است. کسی که با دست و عقلش کار میکند پیشه ور است. کسی که با دست و عقل و احساسش کار میکند هنرمند است. مثل ایرانی کسی که با دستش کار میکند کارگر است. کسی که با دست و عقلش کار میکند پیشه ور است. کسی که با دست و عقل و احساسش کار میکند هنرمند است.
مثل ایرانی
]]>