Iran Nama این تارنما، وبلاگ سایت ایران نما میباشد. tag:http://inama.mihanblog.com 2018-04-21T00:30:58+01:00 mihanblog.com هدف اثر هنری و تظاهر زندگی 2016-08-13T08:19:37+01:00 2016-08-13T08:19:37+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/115 پیروز جاودان هدف هر اثر هنری نشان دادن چند سوژه اصلی و هدایت کننده است.هر کجا از زندگی تظاهر کند هرچند تلخ باشد، حقیقت هنر در همانجاست.گمنامهنر کلید فهم زندگی است. اسکاروایلدهرکس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.گالیله هدف هر اثر هنری نشان دادن چند سوژه اصلی و هدایت کننده است.
هر کجا از زندگی تظاهر کند هرچند تلخ باشد، حقیقت هنر در همانجاست.
گمنام

هنر کلید فهم زندگی است.
اسکاروایلد

هرکس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
گالیله
]]>
تحریک هنرهای زیبا 2016-07-07T10:03:05+01:00 2016-07-07T10:03:05+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/114 پیروز جاودان وقتیکه احساسات ما بوسیله هنرهای زیبا تحریک میشود این تحریک، حس ما را در مقابل چیزهای لغو و منحوس زندگانی نیروی مقاومت میدهد.بل والری وقتیکه احساسات ما بوسیله هنرهای زیبا تحریک میشود این تحریک، حس ما را در مقابل چیزهای لغو و منحوس زندگانی نیروی مقاومت میدهد.
بل والری
]]>
ازدواج با هنر 2016-07-06T08:46:51+01:00 2016-07-06T08:46:51+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/113 پیروز جاودان وقتی از میکل آنژ پرسیدند چرا تا بحال ازدواج نکرده ای؟ بدون تأمل پاسخ داد: من با هنر خود ازدواج کرده ام و آثاری که از خود بجای میگذارم در حکم فرزندان من هستند... وقتی از میکل آنژ پرسیدند چرا تا بحال ازدواج نکرده ای؟ بدون تأمل پاسخ داد: من با هنر خود ازدواج کرده ام و آثاری که از خود بجای میگذارم در حکم فرزندان من هستند... ]]> سر و راز هنرمندان حقیقی 2016-07-05T07:31:08+01:00 2016-07-05T07:31:08+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/112 پیروز جاودان نمیدانم چه سر و رازی میان هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچکدام به دنیای روی خوش نشان نمیدهند.بتهوون نمیدانم چه سر و رازی میان هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچکدام به دنیای روی خوش نشان نمیدهند.
بتهوون
]]>
هنر تحمل بار مقدرات 2016-06-13T11:52:01+01:00 2016-06-13T11:52:01+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/111 پیروز جاودان من میتوانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار مقدرات، اعم از شادی و تعب، آنقدر مسلط شده ام که مصائب در نهاد من، وجد و نشاطی ایجاد میکند که قرین سعادت است.کلر من میتوانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار مقدرات، اعم از شادی و تعب، آنقدر مسلط شده ام که مصائب در نهاد من، وجد و نشاطی ایجاد میکند که قرین سعادت است.
کلر
]]>
مکنت و شادمانی 2016-05-31T07:59:19+01:00 2016-05-31T07:59:19+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/110 پیروز جاودان مکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده ایست که مهربانی در آنجا حکومت میکند.شکسپیر مکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده ایست که مهربانی در آنجا حکومت میکند.
شکسپیر
]]>
مرد آزاده 2016-05-09T13:34:21+01:00 2016-05-09T13:34:21+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/109 پیروز جاودان مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار میدهد و بوسیله مصاحبت با دوستان خود، فضایل اخلاق را در نقس خویش بکمال میرساند.کنفوسیوس مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار میدهد و بوسیله مصاحبت با دوستان خود، فضایل اخلاق را در نقس خویش بکمال میرساند.
کنفوسیوس
]]>
پرده نقاشان 2016-05-03T07:42:22+01:00 2016-05-03T07:42:22+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/108 پیروز جاودان مردم همیشه از نقاشان میخواهند که شیوه تازه ای در آثار خود بکار ببرند، با این وجود پرده های کهنه تقاشان قدیمی را به قیمت بیشتری خریداری میکنند.موریس اوسدیلو نقاش فرانسوی مردم همیشه از نقاشان میخواهند که شیوه تازه ای در آثار خود بکار ببرند، با این وجود پرده های کهنه تقاشان قدیمی را به قیمت بیشتری خریداری میکنند.
موریس اوسدیلو نقاش فرانسوی
]]>
دوری هنر از واقعیتهای زندگی 2016-05-02T07:59:11+01:00 2016-05-02T07:59:11+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/107 پیروز جاودان ما نسل بدبختی هستیم، به همین دلیل از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغهایی، هنر خود را از واقعیتهای زندگی دور نگه داریم.سخنی از ژرژساند ما نسل بدبختی هستیم، به همین دلیل از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغهایی، هنر خود را از واقعیتهای زندگی دور نگه داریم.
سخنی از ژرژساند
]]>
اندیشه هنرمند 2016-05-01T07:53:57+01:00 2016-05-01T07:53:57+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/106 پیروز جاودان مایه کار و سرمایه افتخار هنرمند، اندیشه اوست.دکتر پرویز خانلری مایه کار و سرمایه افتخار هنرمند، اندیشه اوست.
دکتر پرویز خانلری
]]>
بهترین هنریشه یا هنرمند 2016-04-30T07:46:09+01:00 2016-04-30T07:46:09+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/105 پیروز جاودان کسیکه هنگان ظاهر شدن در صحنه ما را وادار کند که فراموش کنیم او هنرپیشه است بهترین هنرمند است.شارل ویلدراک کسیکه هنگان ظاهر شدن در صحنه ما را وادار کند که فراموش کنیم او هنرپیشه است بهترین هنرمند است.
شارل ویلدراک
]]>
تمرکز قوای دماغی 2016-04-29T07:53:46+01:00 2016-04-29T07:53:46+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/104 پیروز جاودان کسی که تصمیم گرفته در نقاشی و یا هنر دیگری بر همگان برتری جوید باید تمام قوای دماغی یا ذهنی خود را از هنگام برخاستن تا هنگام بخواب رفتن روی همان یک موضوع متمرکز سازد.اینولوز کسی که تصمیم گرفته در نقاشی و یا هنر دیگری بر همگان برتری جوید باید تمام قوای دماغی یا ذهنی خود را از هنگام برخاستن تا هنگام بخواب رفتن روی همان یک موضوع متمرکز سازد.
اینولوز
]]>
دست و عقل و احساس 2016-04-28T07:46:51+01:00 2016-04-28T07:46:51+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/103 پیروز جاودان کسی که با دستش کار میکند کارگر است. کسی که با دست و عقلش کار میکند پیشه ور است. کسی که با دست و عقل و احساسش کار میکند هنرمند است. مثل ایرانی کسی که با دستش کار میکند کارگر است. کسی که با دست و عقلش کار میکند پیشه ور است. کسی که با دست و عقل و احساسش کار میکند هنرمند است.
مثل ایرانی
]]>
اهمیت کسب هنر و هنرآموزی 2016-04-27T07:44:07+01:00 2016-04-27T07:44:07+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/102 پیروز جاودان کسب هنر بر همه کس از غنی و فقیر لازم است. چه بسیار فقیران نیازمند که از راه هنرمندی به مقام ثروت و بی نیازی رسیده اند و چه فرزندان اغنیا که به ثروت مغرور از صناعات و آداب محروم گشته و به روزگار مذلت و درویشی افتاده و مورد زحمت دوستان و محل شماتت دشمنان شده اند. کسب هنر بر همه کس از غنی و فقیر لازم است. چه بسیار فقیران نیازمند که از راه هنرمندی به مقام ثروت و بی نیازی رسیده اند و چه فرزندان اغنیا که به ثروت مغرور از صناعات و آداب محروم گشته و به روزگار مذلت و درویشی افتاده و مورد زحمت دوستان و محل شماتت دشمنان شده اند.
]]>
نقش فرصت و هنر 2016-04-26T07:45:21+01:00 2016-04-26T07:45:21+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/101 پیروز جاودان فرصت، معبود هنر و هنر، معشوق فرصت است.یکی از آموزشهای موبدان باستان ایران زمین که بصورت ضرب المثل ایتالیایی درآمد فرصت، معبود هنر و هنر، معشوق فرصت است.
یکی از آموزشهای موبدان باستان ایران زمین که بصورت ضرب المثل ایتالیایی درآمد
]]>
عقیده هنرمند 2016-04-25T07:46:37+01:00 2016-04-25T07:46:37+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/100 پیروز جاودان فقط باور و عقیده مرد هنرمند قابل توجه مردم است، حتی در مورد روش و اخلاق هم اینچنین است.اسکاروایلد فقط باور و عقیده مرد هنرمند قابل توجه مردم است، حتی در مورد روش و اخلاق هم اینچنین است.
اسکاروایلد
]]>
حس و فهم هنر 2016-04-24T08:01:12+01:00 2016-04-24T08:01:12+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/99 پیروز جاودان بیشتر اشخاص هنر را حس میکنند. برخی ها آنرا میفهمند ولی عده ای بسیار کم، هنر را هم حس میکنند و هم میفهمند.سخنی از هولارد بیشتر اشخاص هنر را حس میکنند. برخی ها آنرا میفهمند ولی عده ای بسیار کم، هنر را هم حس میکنند و هم میفهمند.
سخنی از هولارد
]]>
زیبایی طبیعت و هنر 2016-04-23T07:44:01+01:00 2016-04-23T07:44:01+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/98 پیروز جاودان طبیعت هنگامی زیباست که در ما همان تأثیر هنر را نداشته باشد. به این طریق زیبایی چه در طبیعت و چه در هنر ممکن است بوسیله هماهنگی و شورانگیزی و بویژه اتحاد درونی آن دو باهم توصیف گردد.کانت طبیعت هنگامی زیباست که در ما همان تأثیر هنر را نداشته باشد. به این طریق زیبایی چه در طبیعت و چه در هنر ممکن است بوسیله هماهنگی و شورانگیزی و بویژه اتحاد درونی آن دو باهم توصیف گردد.
کانت
]]>
خرده گیری های نامطبوع 2016-04-22T07:42:07+01:00 2016-04-22T07:42:07+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/97 پیروز جاودان شنیدن خرده گیری های نامطبوع اگر بعد از تمجید مزایا و هنرهای ما باشد چندان بر ما گران نمی آید.دیل کارنگی شنیدن خرده گیری های نامطبوع اگر بعد از تمجید مزایا و هنرهای ما باشد چندان بر ما گران نمی آید.
دیل کارنگی
]]>
هنر شادی 2016-04-21T07:41:39+01:00 2016-04-21T07:41:39+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/96 پیروز جاودان شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کار ملال آور و بیش از اندازه پرمسئولیتی است، هنر کوچکی نیست.از سخنان نیچه شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کار ملال آور و بیش از اندازه پرمسئولیتی است، هنر کوچکی نیست.
از سخنان نیچه
]]>
شاعران هنرمند 2016-04-20T07:43:59+01:00 2016-04-20T07:43:59+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/95 پیروز جاودان شاعری بزرگ در کشوری غریب که زبان مردم را نداند به چه سرنوشتی مبتلاست. در نسل جدید، هنرمندان گروهی از شاعرانند که نخواستنه اند سخن گفتن بیاموزند از این رو چیزی بیان نمیکنند.اکوست رودن مجسمه ساز و نقاش فرانسوی شاعری بزرگ در کشوری غریب که زبان مردم را نداند به چه سرنوشتی مبتلاست. در نسل جدید، هنرمندان گروهی از شاعرانند که نخواستنه اند سخن گفتن بیاموزند از این رو چیزی بیان نمیکنند.
اکوست رودن مجسمه ساز و نقاش فرانسوی
]]>
سنت در هنر 2016-04-19T07:42:02+01:00 2016-04-19T07:42:02+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/94 پیروز جاودان سنت در هنر به منزله کتاب الفباست، اما جز این ارزشی ندارد.بالزاک سنت در هنر به منزله کتاب الفباست، اما جز این ارزشی ندارد.
بالزاک
]]>
اصول زیبایی در هنر 2016-04-18T07:46:14+01:00 2016-04-18T07:46:14+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/93 پیروز جاودان سادگی، صداقت و عدم تصنع در هر اثر هنری بزرگترین اصول زیبایی است.بلوک سادگی، صداقت و عدم تصنع در هر اثر هنری بزرگترین اصول زیبایی است.
بلوک
]]>
هنرهای زیبا 2016-04-17T07:45:31+01:00 2016-04-17T07:45:31+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/92 پیروز جاودان زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیباست. هنر مایه غرور و وسیله تسلیت و آرامش و تشفی خاطر است.آناتول فرانس زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیباست. هنر مایه غرور و وسیله تسلیت و آرامش و تشفی خاطر است.
آناتول فرانس
]]>
ایمان به هنر خویش 2016-04-16T07:44:19+01:00 2016-04-16T07:44:19+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/89 پیروز جاودان در هنر، به تعویق انداختن تنبلی،هوسها،اختناق،بدخویی،نفهمیدن،نقص و تکرار اشتباه، همه اینها زیانبخش است و باید از میان برود. برای نیل به مقام منافع هنرپیشگی باید مانند کودکان که به بازی خود ایمان دارند به هنر خویش مومن باشید تا بواقعیت هنر پی برده و هنرمندی بزرگ شوید.استانیلاوسکی در هنر، به تعویق انداختن تنبلی،هوسها،اختناق،بدخویی،نفهمیدن،نقص و تکرار اشتباه، همه اینها زیانبخش است و باید از میان برود. برای نیل به مقام منافع هنرپیشگی باید مانند کودکان که به بازی خود ایمان دارند به هنر خویش مومن باشید تا بواقعیت هنر پی برده و هنرمندی بزرگ شوید.
استانیلاوسکی
]]>
آزادی و پیشرفت در هنر 2016-04-15T07:37:52+01:00 2016-04-15T07:37:52+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/86 پیروز جاودان در هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت و ترقی است.بتهوون در هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت و ترقی است.
بتهوون
]]>
کارهای بزرگ و کوچک 2016-04-14T07:52:19+01:00 2016-04-14T07:52:19+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/85 پیروز جاودان در کارهای بزرگ، افراد خود را آنچنان که باید باشند نشان میدهند و در کارهای کوچک آنچنان که هستند.شانفور در کارهای بزرگ، افراد خود را آنچنان که باید باشند نشان میدهند و در کارهای کوچک آنچنان که هستند.
شانفور
]]>
یگانه روزنه گریز 2016-04-13T07:42:00+01:00 2016-04-13T07:42:00+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/83 پیروز جاودان در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق مواجه با حرمان میشود یگانه روزنه گریز هنر است و بس.برنو والتر در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق مواجه با حرمان میشود یگانه روزنه گریز هنر است و بس.
برنو والتر
]]>
الهامات هنری 2016-04-12T07:57:32+01:00 2016-04-12T07:57:32+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/80 پیروز جاودان در هنر اگر الهامات در قید قوانین باشند آثاریکه زاده آن الهامات هستند ارزش هنری نخواهند داشت.کلوردوبوسی در هنر اگر الهامات در قید قوانین باشند آثاریکه زاده آن الهامات هستند ارزش هنری نخواهند داشت.
کلوردوبوسی
]]>
ترویج دانش و هنر 2016-04-11T07:54:03+01:00 2016-04-11T07:54:03+01:00 tag:http://inama.mihanblog.com/post/79 پیروز جاودان در ترویج دانش و هنر اهتمام نمائید تا صاحبان استعداد از طبقات مردم ضایع نشوند.از سخنان حکیمان در ایران باستان در ترویج دانش و هنر اهتمام نمائید تا صاحبان استعداد از طبقات مردم ضایع نشوند.
از سخنان حکیمان در ایران باستان
]]>