Iran Nama این تارنما، وبلاگ سایت ایران نما میباشد. http://inama.mihanblog.com 2018-04-20T14:06:36+01:00 text/html 2016-08-13T08:19:37+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان هدف اثر هنری و تظاهر زندگی http://inama.mihanblog.com/post/115 <font size="3">هدف هر اثر هنری نشان دادن چند سوژه اصلی و هدایت کننده است.<br>هر کجا از زندگی تظاهر کند هرچند تلخ باشد، حقیقت هنر در همانجاست.<br>گمنام<br><br>هنر کلید فهم زندگی است. <br>اسکاروایلد<br><br>هرکس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.<br>گالیله<br></font> text/html 2016-07-07T10:03:05+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان تحریک هنرهای زیبا http://inama.mihanblog.com/post/114 <font size="3">وقتیکه احساسات ما بوسیله هنرهای زیبا تحریک میشود این تحریک، حس ما را در مقابل چیزهای لغو و منحوس زندگانی نیروی مقاومت میدهد.<br><a href="http://inama.mihanblog.com/" target="" title="منبع وبلاگ">بل والری</a><br></font> text/html 2016-07-06T08:46:51+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان ازدواج با هنر http://inama.mihanblog.com/post/113 <font size="3">وقتی از <a href="http://inama.mihanblog.com/" target="" title="منبع وبلاگ">میکل آنژ</a> پرسیدند چرا تا بحال ازدواج نکرده ای؟ بدون تأمل پاسخ داد: من با هنر خود ازدواج کرده ام و آثاری که از خود بجای میگذارم در حکم فرزندان من هستند...</font> text/html 2016-07-05T07:31:08+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان سر و راز هنرمندان حقیقی http://inama.mihanblog.com/post/112 <font size="3">نمیدانم چه سر و رازی میان هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچکدام به دنیای روی خوش نشان نمیدهند.<br><a href="http://inama.mihanblog.com/" target="" title="منبع وبلاگ">بتهوون</a><br></font> text/html 2016-06-13T11:52:01+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان هنر تحمل بار مقدرات http://inama.mihanblog.com/post/111 <font size="2">من میتوانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار مقدرات، اعم از شادی و تعب، آنقدر مسلط شده ام که مصائب در نهاد من، وجد و نشاطی ایجاد میکند که قرین سعادت است.<br><a href="http://inama.mihanblog.com/" target="" title="منبع سایت">کلر</a><br></font> text/html 2016-05-31T07:59:19+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان مکنت و شادمانی http://inama.mihanblog.com/post/110 <font size="2">مکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده ایست که مهربانی در آنجا حکومت میکند.<br>شکسپیر<br></font> text/html 2016-05-09T13:34:21+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان مرد آزاده http://inama.mihanblog.com/post/109 <font size="2">مرد آزاده، پروردن هنرهای عالی را اساس مصاحبت با دوستان خود قرار میدهد و بوسیله مصاحبت با دوستان خود، فضایل اخلاق را در نقس خویش بکمال میرساند.<br>کنفوسیوس<br></font> text/html 2016-05-03T07:42:22+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان پرده نقاشان http://inama.mihanblog.com/post/108 <font size="2">مردم همیشه از نقاشان میخواهند که شیوه تازه ای در آثار خود بکار ببرند، با این وجود پرده های کهنه تقاشان قدیمی را به قیمت بیشتری خریداری میکنند.<br>موریس اوسدیلو نقاش فرانسوی<br></font> text/html 2016-05-02T07:59:11+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان دوری هنر از واقعیتهای زندگی http://inama.mihanblog.com/post/107 <font size="2">ما نسل بدبختی هستیم، به همین دلیل از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغهایی، هنر خود را از واقعیتهای زندگی دور نگه داریم.<br>سخنی از ژرژساند<br></font> text/html 2016-05-01T07:53:57+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان اندیشه هنرمند http://inama.mihanblog.com/post/106 <font size="2">مایه کار و سرمایه افتخار هنرمند، اندیشه اوست.<br>دکتر پرویز خانلری<br></font> text/html 2016-04-30T07:46:09+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان بهترین هنریشه یا هنرمند http://inama.mihanblog.com/post/105 <font size="2">کسیکه هنگان ظاهر شدن در صحنه ما را وادار کند که فراموش کنیم او هنرپیشه است بهترین هنرمند است.<br>شارل ویلدراک<br></font> text/html 2016-04-29T07:53:46+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان تمرکز قوای دماغی http://inama.mihanblog.com/post/104 <font size="2">کسی که تصمیم گرفته در نقاشی و یا هنر دیگری بر همگان برتری جوید باید تمام قوای دماغی یا ذهنی خود را از هنگام برخاستن تا هنگام بخواب رفتن روی همان یک موضوع متمرکز سازد.<br>اینولوز<br></font> text/html 2016-04-28T07:46:51+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان دست و عقل و احساس http://inama.mihanblog.com/post/103 <font size="2">کسی که با دستش کار میکند کارگر است. کسی که با دست و عقلش کار میکند پیشه ور است. کسی که با دست و عقل و احساسش کار میکند هنرمند است. <br>مثل ایرانی<br></font> text/html 2016-04-27T07:44:07+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان اهمیت کسب هنر و هنرآموزی http://inama.mihanblog.com/post/102 <font size="2">کسب هنر بر همه کس از غنی و فقیر لازم است. چه بسیار فقیران نیازمند که از راه هنرمندی به مقام ثروت و بی نیازی رسیده اند و چه فرزندان اغنیا که به ثروت مغرور از صناعات و آداب محروم گشته و به روزگار مذلت و درویشی افتاده و مورد زحمت دوستان و محل شماتت دشمنان شده اند.</font><br> text/html 2016-04-26T07:45:21+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان نقش فرصت و هنر http://inama.mihanblog.com/post/101 <font size="2">فرصت، معبود هنر و هنر، معشوق فرصت است.<br>یکی از آموزشهای موبدان باستان ایران زمین که بصورت ضرب المثل ایتالیایی درآمد<br></font> text/html 2016-04-25T07:46:37+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان عقیده هنرمند http://inama.mihanblog.com/post/100 <font size="2">فقط باور و عقیده مرد هنرمند قابل توجه مردم است، حتی در مورد روش و اخلاق هم اینچنین است.<br>اسکاروایلد<br></font> text/html 2016-04-24T08:01:12+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان حس و فهم هنر http://inama.mihanblog.com/post/99 <font size="2">بیشتر اشخاص هنر را حس میکنند. برخی ها آنرا میفهمند ولی عده ای بسیار کم، هنر را هم حس میکنند و هم میفهمند.<br>سخنی از هولارد<br></font> text/html 2016-04-23T07:44:01+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان زیبایی طبیعت و هنر http://inama.mihanblog.com/post/98 <font size="2">طبیعت هنگامی زیباست که در ما همان تأثیر هنر را نداشته باشد. به این طریق زیبایی چه در طبیعت و چه در هنر ممکن است بوسیله هماهنگی و شورانگیزی و بویژه اتحاد درونی آن دو باهم توصیف گردد.<br>کانت<br></font> text/html 2016-04-22T07:42:07+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان خرده گیری های نامطبوع http://inama.mihanblog.com/post/97 <font size="2">شنیدن خرده گیری های نامطبوع اگر بعد از تمجید مزایا و هنرهای ما باشد چندان بر ما گران نمی آید.<br>دیل کارنگی<br></font> text/html 2016-04-21T07:41:39+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان هنر شادی http://inama.mihanblog.com/post/96 <font size="2">شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کار ملال آور و بیش از اندازه پرمسئولیتی است، هنر کوچکی نیست.<br>از سخنان نیچه<br></font> text/html 2016-04-20T07:43:59+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان شاعران هنرمند http://inama.mihanblog.com/post/95 <font size="2">شاعری بزرگ در کشوری غریب که زبان مردم را نداند به چه سرنوشتی مبتلاست. در نسل جدید، هنرمندان گروهی از شاعرانند که نخواستنه اند سخن گفتن بیاموزند از این رو چیزی بیان نمیکنند.<br>اکوست رودن مجسمه ساز و نقاش فرانسوی<br></font> text/html 2016-04-19T07:42:02+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان سنت در هنر http://inama.mihanblog.com/post/94 <font size="2">سنت در هنر به منزله کتاب الفباست، اما جز این ارزشی ندارد.<br>بالزاک<br></font> text/html 2016-04-18T07:46:14+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان اصول زیبایی در هنر http://inama.mihanblog.com/post/93 <font size="2">سادگی، صداقت و عدم تصنع در هر اثر هنری بزرگترین اصول زیبایی است.<br>بلوک<br></font> text/html 2016-04-17T07:45:31+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان هنرهای زیبا http://inama.mihanblog.com/post/92 <font size="2">زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیباست. هنر مایه غرور و وسیله تسلیت و آرامش و تشفی خاطر است.<br>آناتول فرانس<br></font> text/html 2016-04-16T07:44:19+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان ایمان به هنر خویش http://inama.mihanblog.com/post/89 <font size="2">در هنر، به تعویق انداختن تنبلی،هوسها،اختناق،بدخویی،نفهمیدن،نقص و تکرار اشتباه، همه اینها زیانبخش است و باید از میان برود. برای نیل به مقام منافع هنرپیشگی باید مانند کودکان که به بازی خود ایمان دارند به هنر خویش مومن باشید تا بواقعیت هنر پی برده و هنرمندی بزرگ شوید.<br>استانیلاوسکی<br></font> text/html 2016-04-15T07:37:52+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان آزادی و پیشرفت در هنر http://inama.mihanblog.com/post/86 <font size="2">در هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت و ترقی است.<br>بتهوون<br></font> text/html 2016-04-14T07:52:19+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان کارهای بزرگ و کوچک http://inama.mihanblog.com/post/85 <font size="2">در کارهای بزرگ، افراد خود را آنچنان که باید باشند نشان میدهند و در کارهای کوچک آنچنان که هستند.<br>شانفور<br></font> text/html 2016-04-13T07:42:00+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان یگانه روزنه گریز http://inama.mihanblog.com/post/83 <div align="justify"><font size="2">در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق مواجه با حرمان میشود یگانه روزنه گریز هنر است و بس.<br>برنو والتر<br></font></div> text/html 2016-04-12T07:57:32+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان الهامات هنری http://inama.mihanblog.com/post/80 <font size="2">در هنر اگر الهامات در قید قوانین باشند آثاریکه زاده آن الهامات هستند ارزش هنری نخواهند داشت.<br>کلوردوبوسی<br></font> text/html 2016-04-11T07:54:03+01:00 inama.mihanblog.com پیروز جاودان ترویج دانش و هنر http://inama.mihanblog.com/post/79 <font size="2">در ترویج دانش و هنر اهتمام نمائید تا صاحبان استعداد از طبقات مردم ضایع نشوند.<br>از سخنان حکیمان در ایران باستان<br></font>