هنر خوب است اگر احساسات خود را ترویج کند، احساسات هنگامی خوبند که شعور ممیز نیک و بد بخوبی آنها حکم دهد و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است. هنر جهانی یک محک درونی دارد، پابرجا و بی خطا، یعنی همان وجدان پاک
تولستوی