هنر، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است.
توماس مان