هنرمند، عاشق طبیعت است و به همین جهت هم برده و هم ارباب آن است.
تاگور